– در نمایشگاه تهران در مهر ماه سال ۹۲ کتاب صنعت لوله همراه با تبلیغات و کاتالوگ و مشخصات مجتمع تولیدی متين توزیع می شود.
– طبق طراحی های به روز ، قطعات جدید برنجی توسط واحد تحقیق و توسعه این مجموعه به بازار عرضه شد ، که باعث کاهش قیمت قطعات برنجی با همان کیفیت قبلی گردید .