در نمایشگاه تهران در مهر ماه سال ۹۲ کتاب صنعت لوله همراه با تبلیغات و کاتالوگ و مشخصات مجتمع تولیدی بیتا توزیع می شود.