– کلیه قطعات در بسته بندی مناسب ، بصورت ردیفی قرار می گیرند و سرعت زیادی زمان تولید به اپراتور مشتری می دهد.
– کلیه قطعات چربگیری شده و باعث عدم آبدهی می شود.